Ree's Movements

Moving all the time, capture it.

常见的图片格式及其编解码

图片作为现在网络内容的载体, 与各种格式的图片打交道是程序员在开发过程中绕不开的坎。接下来一段时间,就来好好整理一下几种常见的图片格式及其编解码技术。

总的来说,我们可以将其主要分为有损压缩的编码格式及无损编码格式。

有损压缩(lossy compression):

JPEG

HEIF

无损压缩(lossness compression):

PNG

BMP

PPM

对比:

格式 发布年份 魔法数字 颜色空间 压缩比
JPEG 1992 ff d8 ff GRAY, Y′CBCR, CMYK 10:1~100:1
PNG 1996 89 50 4e 47 GRAY, RGB, RGBA, GrayAlpha 1:1~n:1